Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: podwyższenie kosztów uzyskania przychodu ( 200 )

 • Pytanie:
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie sposobu opodatkowania i wysokości podatku od przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania majątku i wypłacenia w części lub w całości kapitału udziałowego w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/4117-1-100/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  Kwestia opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego oraz gotówki otrzymanej z tytułu różnicy w wielkości metrażowej mieszkań.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PFI-41171/INT/8/SzS/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania dochodów uzyskanych w USA w ramach programu WorkTravel.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-3/4117/IN-50/ISŁW/2005/ACH wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii konieczności opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, bowiem zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat od dokonania podziału majątku wspólnego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB-3/005-SIP-280/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy istnieje obowiazek zapłaty podatku od całości kwoty przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od daty jego nabycia, jeśli część tego przychodu przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZP1/I-4117/I-10/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

 • Pytanie:
  Jaki jest zakresu i sposób zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółce jawnej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-54/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  W jaki sposób opodatkować dochody uzyskiwane przez spadkobierców z prowadzonej przez pozostałych wspólników spółki jawnej działalności gospodarczej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BDG/415-11/05/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawieranych z lekarzami weterynarii wyznaczonymi do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w części wynagrodzenia podstawowego, leków i materiałów medycznych oraz dojazdów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB-3/005-SIP-170/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawieranych z lekarzami weterynarii wyznaczonymi do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w części wynagrodzenia podstawowego, leków i materiałów medycznych, dojazdów oraz ewidencjonowania w książce przebiegu pojazdu przejechanych kilometrów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB-3/005-SIP-141/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Podatnik zawarł w formie aktu notarialnego umowę, w wyniku której przeniósł własność nieruchomości (lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość), celem zwolnienia się z obowiązku zwrotu kwoty pożyczki, którą zobowiązany był zwrócić do dnia 20.10.2000 r. Następnie w dniu 12 kwietnia 2002 r. zawarł kolejną umowę, w wyniku której odkupił przedmiotową nieruchomość od jej nabywców, na których uprzednio przeniósł własność nieruchomości. czy w związku z powyższym czynność przeniesienia własności nieruchomości w celu zwolnienia się z długu nie skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego od przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym w dacie dokonania czynności?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB-2.35-4150-12/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Pytanie:
  Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBI-2/4117/IN-4/US Ł-W/2005/MM wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  - dotyczące zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBM/E-4117-1/1/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  dot. zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4151/16/07
  IS.I/1-4151/48/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii możliwości zaliczenia do przychodów z prowadzonej działalności odsetek od środków pieniężnych ulokowanych w bankach zagranicznych i sposobu ich opodatkowania

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB2/005-SIP-167/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy zbycie nieruchomosci nabytej w drodze spadku, działu spadku i zniesieniu współwłasności podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodwym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/OF-I/4110-14/5/08/KG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Lokal mieszkalny jest w 50% własnością podatnika i w 50% własnością rodziców. W 2007 r. rodzice planują przekazać podatnikowi swoją część własności spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Po upływie 12 miesięcy od daty nabycia lokalu podatnik zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość. W lokalu tym, wraz z małżonką zameldowany jest od 2004 r. Czy w przypadku sprzedaży predmiotowego lokalu będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/OF-I/418/14-0008/07/PK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną pozostawiony w spółce z o.o. i przekazany na kapitał zapasowy zysk będzie stanowił po przekształceniu przychód wspólników spólki jawnej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/OF-I/418-30/08/RM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu w spółce cywilnej 100% kosztów wynajmu nieruchomości, które wynikają z umowy, w przypadku, gdy właścicielem i wynajmującym budynek jest jeden ze wspólników spółki cywilnej.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1437/ZI/423/402/DJW/06 wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

 • Pytanie:
  czy przychód ze sprzedaży działki wraz z prowadzoną na niej budową domu, po upływie pięciu lat od daty zakupu działki budowlanej będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD415/9/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim

 • Pytanie:
  Czy za datę nabycia do ustalenia pięcioletniego okresu liczy się nabycie w roku 1999 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy przeniesienie w roku 2003 przez Spółdzielnię prawa własności do lokalu ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1434/DZ/415/47/WL wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY