Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: podwyższenie kosztów uzyskania przychodu ( 200 )

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ogólnego wypracowanego z produkcji rolniczej i pozarolniczej przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PF-II-41171/INT/10/KJ/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  W jaki sposób należy opodatkować przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD1-41-51-103/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  - dotyczy: a) opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych (np. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa) oraz odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, b) przyznania 50% bonifikaty w opłatach rocznych użytkownikom wieczystym gruntu, c) przyznania bonifikaty przy nabyciu lokali przez ich najemców.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/4117-005-11/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Kwestia opodatkowania wypłacanych wspólnikom - osobom fizycznym, dywidend w sytuacji prowadzonej przez spółkę z o.o.działalności rolniczej oraz innej działalności

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PF-I-41180/INT/10/KK/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym spłata jaką podatnik ma otrzymać w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze umowy zawartej między współwłaścicielami?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-F/415-37/06/z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  dot. opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/23/06/AG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  #9679;W jaki sposób dokumentować wydatki poniesione na budowę własnego budynku mieszkalnego? #9679;Jakie towary i usługi zalicza się do tych wydatków? #9679;Czy istnieje limit kwotowy bądź ilościowy ? #9679;Czy w rozliczeniu z urzędem posługiwać się kwotami brutto czy netto? #9679;Czy poniesione wydatki można dokumentować np. fakturami VAT wystawionymi przez wykonawców bądź sprzedawców środków rzeczowych trwale związanych z nieruchomością (jakie to są rzeczy)? #9679;Czy w przypadku nie przeznaczenia uzyskanego przychodu w całości zgodnie ze złożonym oświadczeniem podatek dochodowy należy zapłacić od przychodu pomniejszonego o podatek VAT oraz ewentualne koszty nabycia (opłata notarialna, usługi geodezyjne)?#9679;Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości podlegająca podatkowi dochodowemu w przedstawionej sytuacji jest kwotą netto?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-G 415-183-06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, nabyła w roku 2000 na własność niezabudowaną działkę i na niej rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budowa nie jest zakończona i budynek w stanie surowym nie jest odebrany. Czy sprzedaż ta będzie zwolniona od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-2/41170-64/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy Podatnik oraz jego małżonka prowadzący działy specjalne opodatkowane na podstawie norm szacunkowych, mają obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w sytuacji, gdy przychód każdego z małżonków (liczony osobno) jest niższy niż 800.000 euro, a przychód łączny nieznacznie przekracza tę kwotę?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BM/415-13/07/Z/KBI wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kamienicy, wydatków poniesionych na ulepszenie instalacji grzewczej znajdującej się w jednym z tych lokali?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-F/415-11/06/z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy otrzymane kwoty od samoistnego posiadacza za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4117-0035/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenia wypłacone osobom pracującym w ramach programu PHARE 2002 korzystają ze zwolnienia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/415-0390/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Według jakich zasad należy opodatkować i rozliczyć przychody uzyskiwane jako wynagrodzenie za pełnienie obowiązków administratora wynajmowanej nieruchomości?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD2-4151-85/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy przychód ze sprzedaży uzyskanych w związku z wytworzeniem i sprzedażą energii elektrycznej świadectw pochodzenia energii stanowi przychód z działalności wytwórczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4117-0018/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy prowadząc działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność agencji informacyjnych, reklama , działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej nie sklasyfikowana, mogę pisanie artykułów własnego autorstwa do ogólnopolskich gazet wykonywać w ramach umów z tytułu praw autorskich .

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-G 415-26/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jakie są konsekwencje podatkowe z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej ? Czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-2/4117/IS/IN ? 6/2006/JF wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy najem lokalu użytkowego stanowiący środek trwały może być opodatkownym zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/4117-005-5/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBI-2/4117/IN-6/PUSŁ-G/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości ? działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego w stanie zamkniętym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PF-I-41180/INT/1/NM/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy wystąpi obowiązek podatkowy u małżonka przenoszącego własność jak też u małżonka przyjmującego własność nieruchomości lub ruchomości w przypadku małżonków korzystających z odrębnych majątków u których została zniesiona wspólność majątkowa ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD1-4151-99/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY