Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: zakład ( 260 )

 • Pytanie:
  Czy Spółka z o.o. może uregulować z nadpłaty podatku VAT (do zwrotu) zobowiązanie Spółki Jawnej, wobec tego samego urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o przeksięgowanie?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-41/06/Z/03 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Dotyczy możliwości świadczenia przez radcę prawnego pomocy prawnej osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-44081/13/TŁ/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem VAT opłaty za udostępnienie miejsca na cmentarzu komunalnym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-443/225/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy czynność ta na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia w opodatkowania, zarówno w przypadku gdy pożyczkobiorca jest polskim podmiotem - czynnym podatnikiem podatku VAT, jak również "podmiotem zagranicznym", posiadającym siedzibę poza terytorium kraju?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: L.IS.II/2-443/181/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę oraz czy istnieje obowiązek składania deklaracji VAT-7.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPII/4407-005-19/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Podatniczka jest biegłym sądowym wykonującym opinie z zakresu finansów i bankowości na zlecenie sądu i pracownikiem naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu, nie prowadzącym działalności gospodarczej. Czy czynności wykonywane przez biegłego sądowego podlegają opodatkowaniu VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-II-44081/25/IW/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy w związku ze sprzedażą domków weekendowych podatnicy zwolnieni są z obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług w myśl art. 43 ust. pkt 1? Czy gdyby w związku z powyższą transakcją istnial obowiązek naliczania podatku od towarów i usług, transakcja 10.000 Euro jest zwolniona z podatku VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4430-179/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Pytanie:
  Podatnik jest rzeczoznawcą budowlanym oraz pracownikiem naukowym, a także biegłym sądowym. Zadał pytania dot. kwestii: -opodatkowania usług - rejestracji dział.gosp. - opodatkowania pod. VAT czynności biegłych sądowych wykonywanych na zlecenie sądu i momentu powstania obowiązku podat., - wystawiania faktur VAT w przypadku świadczenia usług zw. i opdatkowanych pod. VAT, - sposobu rozliczenia pod. VAT z US, - możliwości obniżenia pod.należnego o pod. naliczony w przypadku dokonywania zakupów zw. z dział. gosp. biegłego sądowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-II-44081/26/IW/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy wykonywanie czynności w ramach umowy o dzieło podlega opodatkowaniem podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1-4430/105/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  opodatkowanie gmin podatkiem od towarów i usług

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VO/4407/14-71/05/PP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy usługi doraźnej ochrony procedur bezpieczeństwa, które mają być świadczone na rzecz "P Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407-14-83/06/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy pomimo braku postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku Podatnika jako spadkodawcę ? należy traktować jako właściciela nieruchomości ponoszącego ponoszącego obowiązki podatkowe w związku z wynajmem lokali w tej nieruchomości?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/73/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma obowiązek deklarowania obrotu uzyskiwanego przez zarządcę sądowego z tyt. zarządu nieruchomości, w której posiada udział we współwłasności ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-443/65/2006 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy zawarcie umowy odpłatnej pożyczki przez podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze spółką z o.o., w której jest udziałowcem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/2-4361-6/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług twórcy i artyści, którzy nie mają żadnych zawartych umów na realizację świadczeń, a otrzymują wyłącznie zryczałtowane wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VO/4407/14-170/05/PP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy spłata udziału kapitałowego ustępującemu wspólnikowi spółki jawnej : -ruchomościami, co do których spółka korzystała z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jak również takimi, co do których z takiego odliczenia nie korzystała, -nieruchomościami stanowiącymi własność pozostałych wspólników (majątek wspólny małżonków), które zabudowane są wybudowanymi, bądź zmodernizowanymi przez tę spółkę budynkami, co do których spółka korzystała z obniżenia podatku należnego o podatek naliczony podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak to według jakiej stawki?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-P-443/0005/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

 • Pytanie:
  Czy biegli sądowi opracowujący opinie na zlecenie sądów dla potrzeb postępowań sądowych obowiązani są płacić podatek VAT od wynagrodzeń przyznanych im przez sądy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-II-44081/21/IW/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy biegli sądowi i tłumacze przysięgli, którzy nie osiągnęli przychodów w wysokości 10.000 euro nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/221/AB/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Zapyanie w sprawie sprzedaży działek

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-68/06/AP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności biegłych sądowych działających na zlecenie sądu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-B/406z-10/06/AK wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY