Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż artykułów spożywczych. Ilość sprzedawanych artykułów przekracza tysiąc, natomiast pamięć kasy rejestrującej zawiera 80 indeksów wg grup asortymentowych. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości stosowania w kasie rejestrującej nazw grup towarowych, np. wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze itp.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/417/AD/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy do transakcji sprzedaży majątku upadłego można zastosować wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/88/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy dostawa i montaż napędu do bram w garażach, przez podatnika niebędącego ich producentem podlega opodatkowaniu w/g 7% stawki podatku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/213/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego dziennikarzy na organizowane dla nich warsztaty stanowią koszt uzyskania przychodów oraz czy dochód odpowiadający tym wydatkom jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwagi na to, że zostały poniesione na cele statutowe?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0026/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy wypłacone przez spółkę świadczenia jako kwoty z tytułu ubezpieczeń osobowych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4117-0069/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Dotyczy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-3/4117/IN-73/USŁ-P/2005/KA wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przekazanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będące jednym z etapów zorganizowanego przetargu należy traktować jako czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli będą podlegały, to jaką stawką podatku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/443-31/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy czynność polegająca na wydaniu dokumentacji przetargowej oferentowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/443-32/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku rozpoznania podatku należnego oraz naliczonego z tytułu importu usług w miesiacu następującym po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, prawidłowym (dopuszczalnym) rozwiązaniem jest złożenie deklaracji korygujących VAT-7 przenoszacych zarówno podatek nalezny, jak i naliczony do miesiąca, w którym powstał obowiazek podatkowy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/86/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie będącej rezydentem danego kraju podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-90/05/Z/09 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy zwrot przez dewelopera środków pochodzących z kasy mieszkaniowej jest przesłanką do utraty ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4117-0068/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Spółka posiadająca status podatnika podatku od towarów i usług udziela sporadycznie pożyczek, czy dokonane czynności są wyłączone z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt .4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB4-005-SIP-M-28/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P /423-1/05/OD wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy w przypadku rozpoznania podatku należnego oraz naliczonego z tytułu importu usług w miesiacu następującym po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, prawidłowym (dopuszczalnym) rozwiązaniem jest złożenie deklaracji korygujących VAT-7 przenoszacych zarówno podatek nalezny, jak i naliczony do miesiąca, w którym powstał obowiazek podatkowy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/86/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na roboty związane z remontem dachu, wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, wymianą instalacji eletrycznej, gazowej, wodno - kanalizacyjnej, naprawą nawierzchni dróg wewnętrznych, placów i parkingów oraz wykonaniem tynków zewnętrznych (elewacja wraz z ociepleniem budynku)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/4240/i-4/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  dotyczy wydania interpretacji w zakresie zakwalifikowania odsetek płaconych od niewykorzystanych środków ustanowionej kaucji, do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy CDS - Credit Default SWAP ( swap kredytowy - będący pochodnym instrumentem finansowym) zostanie zakupiony od podmiotu powiązanego mającego w kapitale Banku ponad 99 %.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-85/05/EP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dotyczy prawa zaliczenia wydatków dot. inwestycji związanej z przestawieniem linii energetycznej (w celu uzyskania pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego) bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów z tyt. działalności gospodarczej w momencie przekazania linii na rzecz Zakładu Energetycznego, który jest właścicielem przedmiotowych linii energetycznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1464/WD-415/1/-59/05/CO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach

 • Pytanie:
  Czy podatnik powinien odprowadzić podatek tylko od otrzymanej części wynagrodzenia, kiedy powstał obowiązek podatkowy od wystawionej faktury, jaką wartość podatku należy odprowadzić za wykonaną pracę?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-105/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Jak powinna być opodatkowana sprzedaż towarów handlowych z remanentu likwidacyjnego w 2005r. i w latach następnych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-2/4150/IN-116/USŁ-Śr./05/MM wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  1. Czy przyznane radcy prawnemu będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej z urzędu, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i powinnien być wykazany w deklaracji VAT-7 składanej w związku z prowadzeniem Kancelarii Prawniczej, a jeśli nie, to czy dotyczy to zarówno wynagrodzenia zasądzonego od Skarbu Państwa, jak i wynagrodzenia zasądzonego od strony przeciwnej, oraz czy obowiązek podatkowy w sytuacji opisanej wyżej zarówno co do podatku dochodowego (PIT-5L), jak i podatku od towarów i uslug (VAT-7), powstaje w momencie prawomocnego zasądzenia wynagrodzenia radcy prawnego za pomoc prawną z urzędu, czy z momentem otrzymania tego wynagrodzenia przez radcę prawnego? 2. Czy przyznane radcy prawnemu będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług wynagrodzenie tytułem kosztów zastępstwa procesowego w sprawie, w której on sam jest stroną procesową, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i powinien być wykazany w deklaracji VAT-7 skladanej w związku z prowadzeniem Kancelarii Prawniczej, a jeśli tak, to czy obowiązek podatkowy w tej sytuacji zarówno co do podatku dochodowego (PIT-5L), jak i podatku od towarów i usług (VAT-7), powstaje w momencie prawomocnego zasądzenia bądź przyznania takich kosztów zastępstwa procesowego, czy też z momentem otrzymania tych kosztów przez radcę prawnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/415-78/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY