Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  W którym miesiącu otrzymując od kontrahenta zagranicznego rabat w związku z dokonanym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów należy rozliczyć korektę podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i według jakiego kursu walut.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-94/05/Z/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy kwoty wypłacane pracownikom z tytułu użytkowania własnych samochodów do przewozu towarów na trasach lokalnych na rzecz pracodawcy są zwolnione z podatku dochodowego o osób fizycznych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD2-4151-94/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  dot. opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/FA/4117-14/39/05/JC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Interpretacja w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z budową nowej linii energetycznej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/FB/005-813/EJ/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Jakie skutki podatkowe wystąpią w Spółce w związku z wypłaceniem członkom zarządu, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, premii rocznej w postaci udziałów w spółce zależnej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/4128/i-48/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją spotkań integracyjnych dla pracowników, w przypadku kiedy Spółka nie miała obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI-42181/I/21/BA/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy przekazanie na działalność statutową udziałowca Spółki w 2005r. kwoty 600.000,00 zł która stanowi część dochodu osiągniętego w 2004r., upoważnia spółkę do wykazania w deklaracjach miesięcznych CIT-2 i zeznaniu rocznym CIT - 8 za 2005r. tej kwoty jako dochodu wolnego od podatku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-491/05/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatniczka wskazała, iż jest opiekunem prawnym, całkowicie ubezwłasnowolnionego ojca. Ojciec został wymeldowany ze swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania i zameldowany w Domu Opieki Społecznej w innej miejscowości. Podatniczka obecnie ponosi wydatki na remont mieszkania ojca w celu wynajęcia go pod koniec bieżącego roku. Dochody z najmu będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Faktury dotyczące wydatków na remont wystawione są na nazwisko ojca oraz adres lokalu mieszkalnego, do którego posiada on tytuł prawny. Czy w związku zpowyższym podatniczka jako opiekun prawny ojca ma prawo skorzystać z ulgi w postaci pomniejszenia podatku o kwotę przysługującego odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na remont mieszkania ojca wraz z wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy w swoim zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2005?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB-2.35-4150-43/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Pytanie:
  dotyczy zakresu odpowiedzialności podatnika z art. 112 Ordynacji podatkowej, w związku z nabyciem nieruchomości

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-102/05/ICh wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wykonując czynności biegłego rzeczoznawcy z zakresu psychiatri mogę korzystać ze zwolnienia przedmiotowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-120/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy mam się zarejestrować jako podatnik VAT w sytuacji gdy pobieram prowizje do 100 zł miesięcznie z tytułu świadczenia usług na rzecz Totalizatora Sportowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-93/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż zbywalnych uprawnień do korzystania z pomieszczenia handlowego zlokalizowanego w obiekcie Hali Centrum Handlowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OP/005-0004/05/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła istotne zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa. Jeśli pojazd nie spełnia określonych w ustawie nowych warunków do pełnego odliczenia VAT, to podatnik nie ma również prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-145/05/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Kiedy powstaje przychód z tytułu udzielonej w 1997 r. (na podstawie Zarządzenia Nr 41 MSW) funkcjonariuszowi policji w formie zaliczkowej pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe, a następnie rozliczona (z dopłatą) w 1998 r. na podstawie Zarządzenia MSWiA z dnia 30.09.1997 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-84/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatiem dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-3/4117/i-65/05/J wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku wcześniejszego wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu lokalu, w którym poczyniono nakłady adaptacyjne (inwestycja w obcym środku trwałym) i niezrównania się odpisów amortyzacyjnych z wartością poniesionych nakładów - wartość niezamortyzowanego środka trwałego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0028/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  dotyczy: - uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków z tytułu wynajęcia mieszkania, przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego i wartości diet, w związku z podróżą służbową poza granice kraju, - świadczenia usług stomatologicznych na rzecz byłego pracodawcy i możliwości korzystania z opodatkowania wg liniowej 19% stawki podatku, - złożenia dwóch odrębnych zeznań, tj. z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i z wynagrodzenia ze stosunku pracy, - opłacania zaliczek na podatek dochodowy, zgodnie z art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-114/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Od jakiej kwoty kredytu i w jakiej wysokości odsetki od kredytu mogą odliczyć od dochodu w 2004 r. małżonkowie w sytuacji gdy kredyt jest wzięty przez małżonków i syna?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-170/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  dot. zawieszenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego a możliwości skorzystania z prawa do wspólnego opodatkowania małżonków

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/FA/4117-14/38/05/AG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy przychody z tytułu uczestnictwa w spółce amerykańskiej należy uznać za przychody z działalności gospodarczej i opodatkować na takich samych zasadach jak dochody uzyskane z działalności prowadzonej w Polsce, czyli stawką 19%?Czy wspólnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji podatkowej oraz obliczania dochodu zgodnie z art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również jest zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-5L) i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodu osiągniętego ze spółki w ciągu roku podatkowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/FA/4117-14/40/05/AG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

2| 3| 4| 5| 6|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY