Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  dotyczy odpowiedzi na pytanie o możliwości zaliczenia niezamortyzowanych wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych do kosztów uzyskania przychodu w przypadku : fizycznej likwidacji tej rzeczy,odpłatnego zbycia osobie trzeciej, zwrotu nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości, pozostawienie ich bez wynagrodzenia właścicielowi.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD/4230Z/92/05/ESz wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  - dotyczy wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-236/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  dot. opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jednolitą stawką 19%

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/FA/4117-14/44/05/WM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczyło określenia stawki podatku VAT jaką należy opodatkować usługi budowlano - montażowe wykonywane w obiekcie budowlanym, w którym conajmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest dla celów mieszkalnych oraz rodzaju dokumentów jakie musi posiadać sprzedawca aby udowodnić przed organem skarbowym mieszkalny charakter obiektu budowlanego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/274/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy istnieje mozliwość odliczenia podatku VAT z faktury za prace remontowe w budynku mieszkalnym będącym własnością spółdzielni, w którym znajdują się lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże, jeżeli koszty tego remontu zostały zaliczone w ciężar funduszu remontowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/271/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy syndyk może dokonać koret Pit-u w związku ze złożeniem VAT-R w świetle pdof po zakończeniu roku podatkowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-3/4117/i-80/05/MP wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczyło kwesti czy przedmiotową transakcję należy zakwalifikować jako import czy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/270/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Podatnik zapytuje czy ma prawo rozliczać przychody osiągane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych oraz z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu według metody kasowej w jednej deklaracji VAT

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-97/05/Z/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Bank pyta jak powinien postąpić w sytuacji spisania z bilansu po roku 2003 należności, na którą utworzono rezerwę biorącą udział w kalkulacji omawianej ulgi. Czy pojęcie rozwiązania części lub całości rezerwy, którym posługuje się art. 38a ust. 2, obejmuje również sytuacje wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem czy sprzedażą należności (zmniejszenie rezerwy)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-103/05/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-1/4150/IN-136/IIUSŁ-B/05/J.D. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Zapytanie w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 złożonym o wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków?.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/FB/005-902/RS/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka przekazuje na potrzeby reprezentacji i reklamy własne wyroby. Koszt przekazanego na potrzeby reprezentacji i reklamy piwa ustala w wysokości rzeczywistego kosztu wytworzenia wyroby bez należnego podatku VAT i podatku akcyzowego. Czy właściwy jest sposób ustalenia kosztu przekazanego piwa na cele reprezentacji i reklamy. Jeżeli nie, to czy w wypadku zwrotu piwa z zapłaconą akcyzą stanowiącą koszt uzyskania przychodu w jednym okresie podatkowym, późniejsze wydanie go na cele reprezentacji i reklamy limitowanej w następnym okresie rodzi obowiązek składania korekty deklaracji podatku dochodowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.1-4218/76/05 I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy ekwiwalent wypłacany pracownikom banu za utzrymanie w należytej czystości odzieży jest wolny6 od podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-3/4117/i-78/05/J wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy wystąpi obowiązek podatkowy u małżonka przenoszącego własność jak też u małżonka przyjmującego własność nieruchomości lub ruchomości w przypadku małżonków korzystających z odrębnych majątków u których została zniesiona wspólność majątkowa ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD1-4151-99/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Dotyczy rozliczenia pomiędzy stronami i urzędem skarbowym na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki nadanej listem poleconym, zawierającej faktury korygujące.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/478/AD/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy do dochodów wyodrębnionego ze spółki z o.o. NZOZ - jako jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego zawarte w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0030/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Podatnik świadczy usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji podmiejskiej. Sprzedaż biletów prowadzi za pomocą kas rejestrujących. Na stanie posiada automaty biletowe do sprzedaży jednorazowych biletów, które przyjmują pieniądze, drukują i wydają bilety oraz wydają resztę. Możliwe jest też uzyskanie z nich wydruków raportów okresowych o dokonanych operacjach. Automaty te nie spełniają jednak niektórych formalnych wymogów określonych dla kas rejestrujących. Podatnik uważa, że w oparciu o art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, może stosować automaty ponieważ posiadają one funkcje drukowania raportów okresowych, co umożliwia ustalenie niezbędnych danych. Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w tym stanie faktycznym może stosować automaty do ewidencjonowania obrotu rejestrowanego dotąd tylko za pomocą kas.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/HTI/4407/14-89/05/JKr wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatnik otrzymał na początku czerwca 2005 r. zaliczkę (30% wartości zamówienia) od kontrahenta z Niemiec. Na otrzymaną zaliczkę Spółka nie wystawiła faktury. Następnie, 23 czerwca 2005 r. dokonała dostawy towarów (część zamówienia)i wystawiła fakturę z adnotacją, że była wpłacona zaliczka i do zapłaty pozostaje kwota stanowiąca 70% wartości faktury. Jako, że spełnione zostały warunki określone w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wartość tej faktury została ujęta w deklaracji VAT-7 za czerwiec jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0%, a także w informacji podsumowującej zaII kwartał 2005 r. Spółka ma wątpliwości, czy postąpiła prawidłowo nie wystawiając faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki. Zdaniem podatnika nie było obowiązku wystawienia takiej faktury, gdyż nie było WDT w rozumieniu art. 13 ustawy o VAT.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/429/TŁ/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy możliwe jest przeprowadzanie przeładunku paliw przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej nie będącym składem podatkowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 310000-PA-9116-107/05/EL wydana przez: Izba Celna w Białymstoku

 • Pytanie:
  Jaką stawkę opodatkowania należy zastosować w przypadku świadczenia usług sklasyfikowanych jako "Usługi telewizyjne"?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/318/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY