Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wynajmuje nieruchomość na cele niemieszkalne, wartość otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu dzierżawy nieruchomości w ciągu roku przekracza kwotę 10.000 EURO. Podatnik chciałby korzystać ze zwolnienia od tego podatku na zasadzie prawa wyboru przewidzianego w art. 13 ust. C Szóstej Dyrektywy Rady

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OP/005-0006/05/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy usługi świadczone przez biegłego psychologa na rzecz sądu, prokuratury i polcji podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako wymienione w poz. 9 załącznika nr 4 do ustaw?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-133/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy odsetki od pożyczek udzielonych w 2002r. przez udziałowców krajowych, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-153/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wydatek w postaci opłaty przyłączeniowej stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, czy też zwiększa wartość początkową środka trwałego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-49/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jak zakwalifikować wydatki dotyczące przebudowy drogi, stanowiącej własność gminy, w ramach kosztów uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-205/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  dotyczy: - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup materiałów do produkcji oraz środków trwałych, - kwalifikacji otrzymanych środków do przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4151/13/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych, oraz w związku z tym, korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I-42190/15/MC/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy osiągane przychody z tytułu dopłat bezpośrednich podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-164/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  W jaki sposób powinny być opodatkowane dochody z tytułu zatrudnienia i prowadzonej działalności gospodarczej uzyskane w Polsce i Wielkiej Brytanii?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/415-209/05/U wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  Jakie są zasady odliczania podatku naliczonego przy zakupie motocykli testowych, paliw do ich eksploatacji oraz innych kosztów eksploatacyjnych i akcesoriów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2-443/1038/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy na spółce - jako płatniku - ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od uiszczonych okresowo opłat na rzecz firmy niemieckiej za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-14218/i-53/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki W jaki sposób Spółka powinna dokumentować ww. operacje gospodarcze z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/204/AK/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy pomniejsza przychód uzyskany ze zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami, kwota przeznaczona na spłatę hipoteki obciążającej zbywane prawo?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-F/415-35/05/z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  dot. opodatkowania zamiany gruntu nie związanego w lokalem lub budynkiem mieszkalnym na lokal mieszkalny

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/FA/4117-14/41/05/JC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron, kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu, udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki. Na jakich zasadach należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ww. czynności?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/203/AK/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Spółka XX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 13 maja 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące olejów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę, a następnie sprzedawanych w kraju jako zwolnionych od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 420000-WPA-9143-16/05/ES wydana przez: Izba Celna w Szczecinie

 • Pytanie:
  Podatnik zapytuje czy dostawa towarów wykonanych w części z materiałów powierzonych przez kontrahenta szwedzkiego należy kwalifikować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-704/05/P/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Stosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 415/274/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na inwestycje w obcym środku trwałym tj. "remont biura", w którym znajdowała się siedziba firmy. Podatnik stwierdził we wniosku, że inwestycja miała miejsce w 1997 r., umarzana była od 1998 r. przy 10-letnim okresie amortyzacji oraz, że w 2005 r. Urząd Miejski wypowiedział umowę dzierżawy przeznaczając obiekt do sprzedaży. W złożonym wniosku podatnik przedstawił jednocześnie własne stanowisko, iż w związku z tym, że nie upłynął okres przewidziany do rozliczenia poniesionych kosztów, nieumorzona część wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 415/110/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z refakturowaniem mediów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1269/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY