Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności polegające na wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-623/05/03 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność socjalną, której zakres obejmuje wydatki na zakup kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci, biletów do kina, teatru, świadczeń rzeczowych oraz inne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym. Usługi i towary przekazywane są pracownikom lub innym osobom uprawnionym nieodpłatnie, całość finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wątpliwości podatnika dotyczyły podstawy opodatkowania oraz prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z faktur zakupowych dotyczących przekazywanych towarów lub usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/312/AD/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność socjalną, której zakres obejmuje wydatki na zakup kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci, biletów do kina, teatru, świadczeń rzeczowych oraz inne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym. Usługi i towary przekazywane są pracownikom lub innym osobom uprawnionym za częściową odpłatnością, pozostała część finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wątpliwości Spółki dotyczą podstawy opodatkowania dla czynności przekazania za częściową odpłatnością towarów lub usług oraz możliwości odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących tychże towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/311/AD/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych na rzecz osób ociemniałych, których obowiązek nieodpłatnego świadczenia wynika z odrębnych przepisów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/HTI/4407/14-3/05/EN wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczyło potwierdzenia, że noty kredytowe za zakup surowców winny korygować koszty podatkowe oraz, że noty otrzymane przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok którego dotyczą powinny zostać ujęte w kalkulacji podatku dochodowego za ten rok, a w przypadku ich otrzymania po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok którego dotyczą właściwe będzie ujęcie ich w kalkulacji podatku dochodowego roku, w którym zostały otrzymane.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-110/05/ICh wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy na fakturach zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej musi być zamieszczony numer rejestracyjny pojazdu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-D-415-102/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

 • Pytanie:
  Jednostka zawarła umowę agencyjną z przedsiębiorcą z Francji dotyczącą stałego pośrednictwa w zawieraniu umów zakupu ......, przerobu ............ oraz sprzedaży .......................... dla kontrahenta unijnego. Po dokonaniu przerobu, towar w ciągu 30 dni wysyłany jest do kontrahenta. Agent, najczęściej po zakończeniu kwartału, wystawia fakturę z podanym swoim numerem NIP oraz numerem NIP Jednostki z przedrostkiem PL. Pytanie Jednostki dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego z tyt. importu w/w usług pośrednictwa.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/339/AD/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  dotyczyło potwierdzenia , że na podstawie przepisów art.25 ust.9 pkt2 updop zaliczka na podatek dochodowy powinna ulec zmianie ( odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu ) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu , w którym została złożona korekta zeznania CIT-8 , na podstawie którego zaliczka została ustalona. tzn. , iz zmianie ulega wysokość zaliczki wpłaconej do urzędu w miesiącu następującym po miesiącu , w którym złożono korektę zeznania.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-99/05/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Jak należy traktować otrzymane w postaci not kredytowych upusty, rabaty lub premie, dotyczące zakupów u dostawcy zagranicznego, naliczane dla wielu dostaw lub dla dostawy za dany okres?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/HTI/4407/14-112/05/BT wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy nabycie towaru w dniu 29.04.2004r. w Niemczech, który przekroczył granicę w dniu 1.05.2004r. należy uznać za wewnatrzwspólnotowe nabycie, czy import towarów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OP/005-0005/05/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  pytanie dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży wybudowanych przez Spółkę apartamentów

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-615/05/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Według jakich zasad podlegają opodatkowaniu jednorazowe nagrody wypłacane przez Spółkę dzieciom pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w czasie przewidzianym dla cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-418/10-18/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz w związku z tym korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I-42181/22/MC/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  dotyczy umorzenia nabytych przez Spółkę (za wynagrodzeniem) od akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, własnych akcji w celu ich umorzenia.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/415-68/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  W jaki sposób opodatkowane będzie nabycie przez spółkę akcyjną od akcjonariusza akcji własnych celem umorzenia w zamian za wynagrodzenie w postaci posiadanych przez spółkę akcji w spółce komandytowo-akcyjnej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0029/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz w związku z tym korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I-42181/22/MC/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-1/4150/IN-136/IIUSŁ-B/05/J.D. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Ja stawka podatku ma zastosowanie dla dostawy czapeczek dla niemowląt?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/320/-05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy fakt, iż usługodawca słowacki potraktował wykonaną usługę drukowania jako dostawę towarów obliguje Spółkę do wykonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/325/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest odrębne fakturowanie obok usługi głównej, kosztów, t. j. przeloty, ubezpieczenie, noclegi, diety, związanych z wykonywaną usługą podstawową?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/324/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY