Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  1. Czy przyznane radcy prawnemu będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej z urzędu, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i powinnien być wykazany w deklaracji VAT-7 składanej w związku z prowadzeniem Kancelarii Prawniczej, a jeśli nie, to czy dotyczy to zarówno wynagrodzenia zasądzonego od Skarbu Państwa, jak i wynagrodzenia zasądzonego od strony przeciwnej, oraz czy obowiązek podatkowy w sytuacji opisanej wyżej zarówno co do podatku dochodowego (PIT-5L), jak i podatku od towarów i uslug (VAT-7), powstaje w momencie prawomocnego zasądzenia wynagrodzenia radcy prawnego za pomoc prawną z urzędu, czy z momentem otrzymania tego wynagrodzenia przez radcę prawnego? 2. Czy przyznane radcy prawnemu będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług wynagrodzenie tytułem kosztów zastępstwa procesowego w sprawie, w której on sam jest stroną procesową, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i powinien być wykazany w deklaracji VAT-7 skladanej w związku z prowadzeniem Kancelarii Prawniczej, a jeśli tak, to czy obowiązek podatkowy w tej sytuacji zarówno co do podatku dochodowego (PIT-5L), jak i podatku od towarów i usług (VAT-7), powstaje w momencie prawomocnego zasądzenia bądź przyznania takich kosztów zastępstwa procesowego, czy też z momentem otrzymania tych kosztów przez radcę prawnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/415-78/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  - dotyczy obowiązku podatkowego wynikającego z art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej jednego z trzech wspólników, przy zachowaniu przez spółkę kontynuacji dotychczasowej działalności.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/4117-1-110/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  Czy, wynikające z Aktu Notarialnego udostępnienie przez Spółkę miejsc parkingowych oraz miejsca na zamieszczenie reklamy na rzecz właścicieli zbywających na rzecz Spółki nieruchomości będzie stanowiło dla Spółki przychód podatkowy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.1-4218-75/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy świadczenie przez biegłego sądowego usług na zlecenie Sądu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy jego obrót w poprzednich latach nie przekroczył kwoty 10.000 euro

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OP/005-0003/05/Z/1 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Dot. stawki podatku od towarów i usług, która ma być zastosowana przy leasingu finansowym, jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość oraz pozostałe towary zakupione ze stawką zwolnioną z art. 43 ust. 1 pkt 2.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/77/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  czy koszty pojedynczych próbek, testerów bądź produktów, przekazywanych redakcjom, stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki w sytuacji gdy bezpośrednim skutkiem takiego przekazania nie były ukazujące się w prasie artykuły na temat towarów sprzedawanych przez Spółkę lub artykuły w inny sposób dotyczące Spółki.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-100/05/JP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendium naukowego, finansowanego przez Komisję Europejską

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/4117-005-16/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku zawarcia przez Spółkę jawną umowy zlecenia z Firmą świadczącą usługi w zakresie zarządzania aktywami na zlecenie, koszty wynikające z tej umowy a dotyczące wynagrodzenia należnego tej Firmie, będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia kosztu, niezależnie od tego czy inwestycje będą miały charakter krótkoterminowy czy długoterminowy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BDG/415-182/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy strata z tytułu kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy (śledztwo umorzone przez prokuraturę z powodu braku ustalenia sprawcy) stanowi koszt uzyskania przychodu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX/1-415/84/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT darowizna działek na cel publiczny lub darowizna działek dokonywana między skarbem Państwa a powiatem?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-88/05/Z/04 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-077/SIP/608/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi tej spółki stanowi dla innego wspólnika koszt uzyskania przychodu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1-421/1-9/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Zdaniem Spółki, wierzytelności (zaliczone uprzednio do przychodów należnych), objęte odpisem aktualizującym, dokonanym zgodnie z art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów roku 2005, gdyż ich nieściągalność została uprawdopodobniona a wierzytelność nie uległa przedawnieniu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD/4230Z-93/05/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  W sprawie kwalifikacji budynków zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy, poprzez stwierdzenie, że: budynki położone na terenach zamkniętych, w których znajdują się wspólne kwatery stale przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy pełniących służbę wojskową, należy zaliczyć do budynków mieszkalnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: SKO-4231/106/2005 wydana przez: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  dotyczy zasad udzielania interpretacji

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/2-4150/46/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Jak ustalić podstawę opodatkowania i stawkę podatku od czynności ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego powstałego z zaadaptowanych pomieszczeń suszarni i pralni.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-148/05/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupu, które dotyczą adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń pralni i suszarni mieszczących się w budynkach mieszkalnych wybudowanych w 1997 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-147/05/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatnik pyta, czy w związku z nabyciem w/w pojazdu po zakończeniu umowy leasingu ma prawo do odliczenia podatku naliczonego ujętego w fakturze zakupu w pełnej wysokości czy też kwota tego podatku podlega ograniczeniom określonym w przepisach obowiązujących w dniu nabycia ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-B/406z-29/05/JS wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy uzyskane przez podatnika dochody z tytułu wykonania umowy w części pochodzącej z bezzwrotnej pomocy zagranicznej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4117-0067/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Pytanie Spółki dotyczy dokumentów, jakie powinny być przedstawione komitentowi przez komisanta dla udokumentowania dostawy towarów dokonanej przez komisanta.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-44081/25/TŁ/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

5| 6| 7| 8| 9|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY