Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy opłata za dostępność, opłata agenta oraz opłata za koordynację - za wyjątkiem części dotyczącej sfinansowania z kredytu planowanej wypłaty dywidendy - stanowi koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-3/4510-726/16/MO wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  W którym momencie Spółka X ma prawo rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów zapłaconą opłatę za dostępność, opłatę agenta oraz opłatę za koordynację (za wyjątkiem części dotyczącej finansowania z kredytu wypłaty dywidendy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-3/4510-727/16/MO wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  brak obowiązku stosowania przepisów art. 86 ust. 2a w zakresie nieodpłatnie organizowanego ,,..." oraz obowiązek stosowania prewspółczynnika przy realizacji projektu polegającego na promowaniu kultury polskiej poza granicą kraju

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/4512-297/16-1/EJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/4512-307/16/MN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości działki i odsetki od tego odszkodowania wypłacone osobom wskazanym w wyroku sądowym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i z tego tytułu Urząd Miejski w R. działający w imieniu Gminy Miasta R. powinien wystawić PIT-8C?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/4511-614/16-4/IM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w opisanym stanie faktycznym otrzymane odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania są przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które należy wskazać w zeznaniu rocznym w pozycji ,,inne przychody", czy też podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak jak wypłacone odszkodowanie, a w związku z tym nie ma konieczności wskazywania ich w zeznaniu rocznym jako przychód podlegający opodatkowaniu. Czy w związku z zapłaceniem przez Wnioskodawczynię podatku od wypłaconych Jej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odsetek przysługuje Jej roszczenie o zwrot nadpłaconego z tego tytułu podatku?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/4511-705/16-3/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy od sprzedaży części nieruchomości, a dokładnie około połowy zakupionej wcześniej działki z zabudowaniami Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego dochodu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-1/4511-355/16-1/ZK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  uznanie za przedsiębiorstwo składników niematerialnych i materialnych oraz zobowiązań mających stanowić przedmiot sprzedaży oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT tej sprzedaży

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/4512-269/16-2/SR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny przedsiębiorstwa do spółki osobowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: 1061-IPTPB3.4511.441.2016.1.KJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-2/4510-711/16/KP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  1. Czy rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i przeniesienie na Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?2. Czy ustalenie sposobu podziału majątku spółki jawnej rozwiązanej na mocy uchwały wspólników o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?3. Czy zwiększenie majątku Wnioskodawczyni poprzez nabycie całego majątku spółki jawnej w wyniku realizacji uchwały rozwiązującej tę spółkę, tj. w wysokości przekraczającej jej udział w zyskach wynikający z umowy spółki jawnej, będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/4511-512/16/MR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z zakupem maszyny rolniczej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/4512-1-332/16-2/TK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  miejsce świadczenia usług

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP4/4512-66/16-1/EK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  uznanie, że zawarta przez Wnioskodawcę umowa spełnia warunki dla leasingu operacyjnego o których mowa w art. 17a pkt 1 i art. 17b ust. 1 updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB-1-2/4510-451/16/KP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy w przyszłości w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie spoczywał na spółce komandytowej obowiązek naliczenia oraz pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19% od uzyskanego przez Spółkę zysku wyłączonego z podziału i przekazanego przed dniem przekształcenia, zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników, na kapitał zapasowy?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB4/4511-388/16/KW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Jak ustalić przychód i koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportem przedsiębiorstwa do sp. z o.o. spółki komandytowej?Według jakich wartości powinna być w sp. z o.o. spółce komandytowej, do której Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem swoje przedsiębiorstwo, dokonana wycena wartości początkowych poszczególnych składników majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, dla celów dokonywania późniejszej amortyzacji oraz uznania za koszty uzyskania przychodów innych wydatków nie uznanych do tej pory za koszty podatkowe?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/4511-436/16/PSZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy w związku z zawieraniem i wykonaniem umów odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (w trybie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi (sprzedającemu) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/4511-784/16-2/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy koszty poniesione przez Zainteresowanego z tytułu Wynagrodzenia Pośrednika mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów, jako koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy PIT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/4512-475/16/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, kiedy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna stosownie do zapisów wynikających z Umowy) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB4/4511-468/16/MP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy utworzona rezerwa celowa na pokrycie niespłaconych wierzytelności z tytułu zawartych umów faktoringu stanowi koszt uzyskania przychodu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB3/4510-1-255/16-2/KS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY