Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: grunt niezabudowany ( 342 )

 • Pytanie:
  Wątpliwość podatnika dotyczy momentu dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w związku z przekwalifikowaniem demonstracyjnego samochodu osobowego pierwotnie zaliczonego do towarów handlowych na samochód służbowy w środek trwały.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1719/05/AK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2-4407/I/79/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy istnieje obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz obowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu świadczonych usług pośrednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: Nr PPB2-4407/I/59/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż limitów (kwoty mlecznej) na produkcję i dostawę mleka w danym roku podatkowym

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2-4407/I/61/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  1) czy zbycie wierzytelności własnej (wierzyciela pierwotnego) na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 2) w zakresie prawidłowości opodatkowania stawką 22% prowizji pobieranej z tytułu świadczonych usług windykacji wierzytelności.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1561/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż działek budowlanych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1535/05/JK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Jaką stawkę opodatkowania należy zastosować w przypadku świadczenia usług sklasyfikowanych jako "Usługi telewizyjne"?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/318/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Ja stawka podatku ma zastosowanie dla dostawy czapeczek dla niemowląt?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/320/-05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Jakie są zasady odliczania podatku naliczonego przy zakupie motocykli testowych, paliw do ich eksploatacji oraz innych kosztów eksploatacyjnych i akcesoriów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2-443/1038/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z refakturowaniem mediów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1269/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Jak wynika ze złożonego wniosku, Spółka jest wieczystym użytkownikiem gruntów. W posiadanie tych praw weszła: 1. z mocy prawa - w trybie określonym w art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) w drodze decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego wydawanych przez wojewodę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, 2. na podstawie umów o oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste -zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), 3. na podstawie umów kupna - sprzedaży zawartych z innymi osobami prawnymi lub cywilnymi. W złożonym wniosku wyrażono wątpliwość dotyczącą opodatkowania rocznych opłat za korzystanie przez Spółkę z praw użytkowania wieczystego gruntów, w posiadanie których strona weszła w sposób opisany w pkt 1, 2 i 3. Podatnik, powołując się na treść przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) uznał, że opłaty powyższe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na sposób wejścia w posiadanie prawa użytkowania wieczystego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP III 443/1032/05/MTD wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  W jakiej pozycji deklaracji VAT-7: czy w polu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%" czy "Eksport towarów", należy ująć dostawę realizowaną na recz kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej, gdy dostawa towarów pierwonie dokonywana jest na terytorium wolnego obszaru celnego położonego na terytorium w Czechach, a następnie towar podlega wywozowi do USA.Odprawa celna następuje na terytorium wolnego obszaru celnego, a podatnik otrzymuje dokument celny wystawiony orzez czeską agencje celną.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/996/05/MZ wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy można wystawiać faktury w formie elektronicznej ( podmiotom, które wyrażą na to zgodę) oraz przesyłać je i przechowywać w tej formie?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/HTI/4407/14-61/05/BT wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zdarzeń gospodarczych wynikających z realizacji przedsięwzięcia Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZP2-449/I-23/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

 • Pytanie:
  W jaki sposób należy udokumentować dla celów podatku VAT upusty procentowe udzielane dystrybutorom produktów podatnika.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-82/05/Z/04 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu czynność przeniesienia na rzecz gminy, w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa, ułamkowej części własności budynku wybudowanego w 1972 roku oraz przynależnego jej prawa wieczystego użytkowania gruntu w zamian za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2 443/760/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Spółka zwróciła się z pytaniem czy powinna rozliczyć podatek VAT na zasadzie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT nabywając w Niemczech maszynę od podmiotu posiadającego siedzibę w Japonii i który nie jest zarejestrowany dla celów VAT w państwie Unii Europejskiej, a której transport dokonany został przez podmiot niemiecki, od którego podmiot japoński nabył przedmiotową maszynę.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/818/05/JK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy przy zwrocie towaru sprzedającemu, który został zakupiony przed dniem 1 maja 2004 r. w procedurze importu i został obniżony podatek VAT należny o wartość podatku naliczonego przy imporcie, konieczna jest korekta podatku naliczonego ? W jaki sposób to udokumentować ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-443/167/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) w zw. z ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług można zastosować 7 % stawkę podatku przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej ulicy Jodłowej w Rumi ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-66/05/Z/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4430-366/VAT/05/MG wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

8| 9| 10| 11| 12|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY