Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: ryczałt ewidencjonowany ( 227 )

 • Pytanie:
  Czy przychód uzyskany z tytułu podziału prywatnego majątku między małżonkami z powodu rozwodu ( spłata jednego z małżonków przez drugiego ) dotyczący nieruchomości, której nabycie nastąpiło przed upływem 5 lat podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem na podstawie art.28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4117/2/1/218/05/EP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy dochody z tytułu dywidend wypłaconych w 2004 roku przez czeską spółkę s r. o. w Czechach udziałowcowi tej spółki - obywatelowi polskiemu, podlegającemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym czy należy je połączyć z dochodami z innych źródeł i opodatkować na ogólnych zasadach?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-69/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przed uplywem 5 lat i przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego, będą zwolnione ze zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 415/186/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypandia sportowe i stypendia "twórcze" wypłacane uczniom i studentom na podstwie uchwały Rady Miejskiej? Jeżeli tak, to jaką kwotę należy objąć zwolniem w przypadku wypłaty takiego stypendium w jednym miesiącu za dwa miesiące łącznie?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-70/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, następnie rozpocząłem działalnoścć gospodarczą na zasadach ogólnych. Czy wobec tego w zakładzie, w którym pracuję muszę zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej, aby nie potrącano mi kwoty wolnej od opodatkowania czy też mogę tę ulgę odprowadzić w całości za dany rok sam do urzędu skarbowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-75/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zdeponowanych na wspólnym( małżeńskim) rachunku inwestycyjnym

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB II/4117i-30/DR/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Pytanie:
  Czy syndyk dokonujący wypłaty wynagrodzeń pracownikom upadłego powinien składać deklaracje PIT-4 i PIT-11? Jeśli tak, to czy w imieniu własnym z podaniem swojego numeru NIP, czy w imieniu upadłego posługując się jego numerem NIP?Do którego urzędu skarbowego powinny być składane deklaracje PIT-4?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 415/201/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  W jaki sposób należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zlikwidowane wyroby gotowe, wyprodukowane w latach wcześniejszych i nie nadające się do sprzedaży z powodu ich uszkodzenia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/415-181/05/U wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione na usługę doradczą związaną z opracowaniem biznesplanu dla inwestycji polegającej na zakupie środków trwałych oraz sporządzeniem wniosku o dofinansowanie stanowią koszty uzyskania przychodu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4117/1/14/162/05/EP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 415/153/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy podatnik prawidłowo ustala ceny towarów handlowych, wyrobów własnych i usług w transakcjach z podmiotami powiązanymi kapitałowo?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-78/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Podatnik wnioskiem z dnia 6 stycznia 2005 r. zwrócił się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. opodatkowania sprzedaży lokalu/lokali użytkowych znajdujących się w wybudowanym przez Podatnika budynku wielorodzinnym z przeznaczeniem na wynajem. Z opisanego we wniosku stanu wynika, iż w 2003 r. została zakończona przez Podatnika budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w X z przeznaczeniem na wynajem znajdujących się w budynku lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. W 2003 r. podatnik sprzedał 23 lokale mieszkalne. Zgodnie z oświadczeniem podatnika nie prowadzi on działalności gospodarczej (została ona zlikwidowana w październiku 2003 r. wcześniej działalność była zawieszona), natomiast od października 2004 r. jest płatnikiem podatku VAT z tytułu najmu lokali użytkowych. Najem lokali w podatku dochodowym jest rozliczany w formie ryczałtu. W związku z tym, iż zamierza on dokonać sprzedaży lokalu bądź lokali użytkowych znajdujących się w wybudowanym przez siebie budynku wniósł o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego między innymi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie dotyczącej sprzedaży lokalu/lokali użytkowych. Zdaniem podatnika sprzedaż lokalu/ lokali użytkowych w ww. budynku powinna być opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem z tytułu sprzedaży nieruchomości.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 415/83/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania przychód stanowiący równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego otrzymywany przez emerytów i rencistów (byłych pracowników) Służby Więziennej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBII/4117i-23/BR/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota wypłacona tytułem zwrotu kosztów ponoszonych przez podatnika będącego wolontariuszem?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-49/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  czy w 2005r. mogą być opodatkowane ryczałtem ; przychody uzyskane zarówno z tyt. wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe jak i przychody osiągane z wynamu pokoi gościnnych, znajdujących się w tym samym budynku, w ramach działalności gospodarczej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB2-415/P135/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy w 2004 r. zwonieniu podatkowemu podlega sprzedaż akcji NFI nabytych przed 2000 r. na giełdzie papierów wartościowych, w sytuacji gdy podatnik nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających kiedy powszechne świadectwa udziałowe przekształcone na mocy ustawy na akcje NFI zostały nabyte?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-51/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy wierzytelność, której nieściągalność uprawdpopodobniono postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2005 r. wydanym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2001 tj. roku wystawienia faktur VAT dotyczących ww. wierzytelności?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-65/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie wypłacane kluczowemu ekspertowi uczestniczącemu bezpośrednio w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 415/102/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  czy można opłacać podatek liniowy od dochodów uzyskanych z wynagrodzenia syndyka z tyt. prowadzenia postępowań upadłościowych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-59/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu kwota otrzymana na podstwie ugody sądowej zawartej między pracownikiem i byłym pracodawcą?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-50/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

7| 8| 9| 10| 11|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY