Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: stawka ( 1010 )

 • Pytanie:
  odliczenie podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione przed dniem zgłoszenia rejestracyjnego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461/DCi-II/443a-6/06/PS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Na jaką kwotę należy wystawić fakturę VAT beneficjentowi ostatecznemu szkolenia w sytuacji gdy pełny koszt szkolenia obejmuje w 20% wkład własny nabywcy usługi szkoleniowej oraz w 80% stanowi dotację będącą pomocą publiczną dla jednostki szkolącej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB_2/4407-50/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  W jakim terminie podatnik powinien odprowadzić podatek od towarów i usług w przypadku opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, nie uiszczonych przez użytkownika wieczystego w terminie tj. do dnia 31 marca?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB_1/449-6/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy organizacja branżowej imprezy sportowej na zasadzie "non profit" korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-1130/05/P/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/809/06/MZ wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej - służebności drogi?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB_2/4407-56/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportu w postaci maszyn wchodzących w skład linii technologicznej przywiezionych z terytorium innego państwa członkowskiego?2. Czy kwota wniesionego aportu powinna być wykazana w deklaracji VAT-7?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-449/15/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Jaką stawką podatku od towarów i usług są opodatkowane usługi naukowo-badawcze?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/670/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy dostawa budynku podlega zwolnieniu przedmiotowemu z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jako towar używany? (Obiekt ten jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe)

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB-2/4407-57/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy Strona ma prawo do zastosowania 0 % stawki podatku od towarów i usług zarówno w eksporcie bezpośrednim, jak i w eksporcie pośrednim, w przypadku posiadania jako dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty zgłoszenia/komunikatu T2 ?Tranzyt-Dokument Towarzyszący"?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/761/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  W jakim terminie Spółka ma prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług oraz stwierdzenia, w którym momencie podmiot przyjmujący fakturę VAT przesądza o skorzystaniu z prawa do odliczenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z przyjętych faktur i czy ma tu znacznie termin faktycznej zapłaty należności wynikającej z faktury.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/875/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Kiedy urząd skarbowy może odmówić wydania na pisemny wniosek podatnika interpretacji, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, a kiedy musi rozpatrzyć ww. wniosek merytorycznie ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-443/83/2006 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczyło następujących kwestii: 1. Jak ustalić limit wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniający podatnika do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej z tytułu dostawy towarów używanych w procedurze VAT marża oraz w przypadku usług pośrednictwa, 2. Czy przepis §3 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie kas rejestrujących oznacza, że spółka rozpoczynając sprzedaż w 2005 r. jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do dnia przekroczenia obrotów w wysokości 20 000 zł., nie później jednak niż do 31 grudnia 2005 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-C/406-16/06/MG wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tj. emisję akcji?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/59/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Strona zwróciła się z zapytaniem czy ma prawo do odliczenia, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatku naliczonego przy nabyciu pełnej usługi gastronomicznej od podwykonawcy (posiłki, obsługa kelnerska), jak również od zakupu wyłącznie gotowych posiłków bez dodatkowych usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4430-610/VAT/06/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy istnieje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z zakupów związanych z wykonaniem ekspozycji w siedzibie Spółki?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/459/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy opodatkowane są usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU 63.21.25-00.10) świadczone przez podatnika na rzecz członków stowarzyszenia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB_2/4407-45/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy wypłacona niemieckiemu nabywcy kwota wyrównania z tytułu przekroczenia przez niego przewidywanej ilości zakupów powinna być traktowana przez Spółkę jako płatność na rzecz nabywcy za świadczoną przez niego usługę na rzecz Spółki? Czy w powyższym przypadku Spółka powinna rozpoznać u siebie import usług o wartości odpowiadającej kwocie wyrównania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/48/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy można określić kwotę podatku naliczonego (wynikającego z faktur dotyczących kosztów utrzymania całego budynku) związanego z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, według udziału powierzchni zajmowanej przez badaczy, w ogólnej powierzchni budynku, czy też należy w stosunku do podatku naliczonego z tych faktur stosować proporcję ustaloną na rok 2005 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1337/05/AK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy przysługuje dealerowi samochodowemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z czynszu, rat leasingowych wynikających z zawartej umowy leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, które służą prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie wynajmu pojazdów. Zdaniem firmy po uwzględnieniu zmian, które weszły w życie 22 sierpnia 2005 r. ograniczenie odliczenia podatku naliczonego o którym stanowi w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7b ustawy o podatku od towarów i usług. W opinii Spółki nabywa ona prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących uiszczenie rat leasingowych w wysokości 100% podatku na nich określonego, ponieważ przedmiotem działalności podatnika jest oddanie tych samochodów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/81/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY