Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-366/09-2/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Należy zgodzić się z zawartą we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oceną Wnioskodawcy, iż zużywając energię elektryczną do celu określonego w art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, przy wypełnieniu warunków tego zwolnienia, posiada on prawo do korzystania ze zwolnienia od akcyzy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP3/443-162/09/JK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy istnieje możliwość sprzedaży ww. nieruchomości przed upływem 5 lat aby uniknąć zapłaty podatku? jakie są ewentualne możliwości? Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem mogą skorzystać w tym przypadku z ulgi meldunkowej, jeżeli tak to w jaki sposób jest liczona? Czy pieniądze uzyskane z ewentualnej sprzedaży domu Wnioskodawczyni wraz z mężem musiałaby w całości przeznaczyć na zakup mieszkania?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-787/09-4/MT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie dodatkowych świadczeń dokonywanych przez Spółkę na rzecz prokurenta będącego rezydentem podatkowym Szwajcarii.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-622/09-3/SP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Polski w formie telepracy na rzecz pracodawcy angielskiego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-598/09-4/SP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wartość wypłaconych przez Spółkę świadczeń urlopowych oraz sfinansowanych przez Spółkę szkoleń, dokonywanych na rzecz pracowników - w tym również pracowników podlegających regulacjom ustawy kominowej, może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-583/09-2/AS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Spółka może pomniejszyć wartość przychodów o kwoty udzielonych bonifikat w wartości netto (po odliczeniu podatku VAT?Czy Spółka postąpi prawidłowo dokumentując wartość udzielonych w miesiącu bonifikat kopiami wydanych paragonów fiskalnych oraz wydrukiem komputerowym (zestawieniem)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-783/09-4/MT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  PCC - umowa pożyczki paliw.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-389/09-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w świetle art. 27 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług doradczych i eksperckich w zakresie zarządzania projektami badań klinicznych (w tym w szczególności koordynowanie i monitorowanie tych projektów), świadczonych przez Spółkę na rzecz podatnika mającego siedzibę w Szwajcarii, jest terytorium Szwajcarii, a tym samym przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-741/09-6/PW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w powyższym stanie faktycznym będzie przysługiwało Wnioskodawcy zwolnienie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na datę sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, lecz ze względu wyłącznie na datę nabycia tegoż prawa?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-688/09-2/JK2 wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w dniu 30.11.2006 roku, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie w dniu 02.06.2008 roku #189; udziału w tym lokalu korzysta na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dni 16.11.2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) updof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2007 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-749/09-4/KS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zwrócone najemcom koszty wykonanej przez nich we własnym zakresie wymiany stolarki okiennej, stanowią w świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podlegający opodatkowaniu (przychód z innych źródeł), a w konsekwencji Wnioskodawca jest zobowiązany - na podstawie art. 42a ustawy o pdof - do sporządzenia informacji PIT-8C?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-643/09-4/JK2 wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa - jako podatnik CIT - będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek CIT? Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy -- dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę? Czy odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna w przypadku, gdy miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych nie będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę? Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej -- Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który -- jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-6/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści -- koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) powinny zostać ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych przez Spółkę w zamian za uprzednio otrzymany aport w postaci sprzedawanych udziałów (akcji) -- w przypadku, gdy sprzedawane udziały (akcje) zostały nabyte w drodze aportu wniesionego do Spółki?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-7/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  6) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści, a Spółka dokonując sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) zrealizuje ,,zysk" albo ,,stratę" na tej transakcji (rozumiany odpowiednio jako dodatnia - w przypadku ,,zysku", albo ujemna - w przypadku ,,straty" różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny sprzedaży udziałów I akcji odpowiadającej ich wartości rynkowej a kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży tych udziałów I akcji, o ile wystąpią) - Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić przychody i koszty uzyskania przychodów składające się na taki ,,zysk" albo ,,stratę" - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-10/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  4) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej -- Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który -- jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-5/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) przez Spółkę i będąca tego konsekwencją utrata statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową będzie miała wpływ na wartość początkową i stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji podatkowej Spółki w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-12/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Spółka powinna rozpoznać odsetki od pożyczki I kredytu na nabycie udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty I kapitalizacji, zarówno przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, po jej utworzeniu (gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, a w okresie gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, uwzględniać powyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek zapłaconych I skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-13/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  5d) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści, a Spółka sprzeda część udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), które zostaną wcześniej nabyte lub objęte przez Spółkę w drodze różnych czynności prawnych, i jednocześnie nie będzie możliwe zidentyfikowanie, które udziały podlegają sprzedaży - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży tej części udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) mogą zostać ustalone według metody FIFO?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-9/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 5 i 6 zdarzenia przyszłego się ziszczą - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) powinny zostać ustalone w wysokości wydatków na objęcie sprzedawanych udziałów (akcji), na które składać się będzie w szczególności wkład pieniężny dokonany przez Spółkę w zamian za sprzedawane udziały (akcje) - w przypadku gdy sprzedawane udziały (akcje) zostały objęte przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-588/09-8/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3| 4| 5| 6| 7|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY