Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: darowizna ( 1443 )

 • Pytanie:
  Czy od należności z tytułu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłaconych w listopadzie i grudniu tj. po ustaniu stosunku pracy należy zastosować koszty uzyskania przychodu oraz jaki okres zatrudnienia należy wpisać w deklaracji PIT - 11 ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4117/2/1/120/05/AM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zbycie spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-24/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy będąc przedsiębiorcą - osobą fizyczną, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła z podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych umowę zlecenia finansowaną przez tego ostatniego ze środków pomocowych - korzysta ze zwolnienia otrzymanych dochodów z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz czy uprawnienie to przysługiwało również w stanie prawnym obowiązującym w 2003 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/415-8/05/Z wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  Czy otrzymana w 2004 r. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie i rozwój działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/415-81/05/U wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  Czy do przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu można zaliczyć wydatki poniesione na zmianę konstrukcji dachu oraz spowodowaną tą zmianą nadbudowę budynku mieszkalnego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-18/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy ustawowe odsetki należne od zasądzonej renty wyrównawczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-20/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  W w dniu 7 marca 2005 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej straty w środkach obrotowych poniesionej w wyniku kradzieży gotówki podjętej z osobistego konta bankowego. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że w grudniu 2004 r. podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Przed uzyskaniem pierwszego przychodu podjął decyzję o zainwestowaniu 32.000 zł jako zaliczki na zakup działki, na której miał powstać budowany przez podatnika dom przeznaczony na sprzedaż. W związku z rozpoczęciem działalności na koncie firmy nie było środków zatem ww. kwotę potrzebną na zakup działki podatnik wypłacił z konta osobistego z zamiarem udania się na umówione spotkanie z notariuszem i agentem nieruchomości, które miało odbyć się godzinę później. Po wyjściu z banku podatnik stał się ofiarą zaplanowanego napadu, podczas którego została ukradziona teczka z dokumentami i podjęta w banku gotówka. Kradzież została zgłoszona na policję. Z przedstawionego w ww. wniosku stanowiska podatnika wynika, że strata w środkach obrotowych w postaci kradzieży gotówki przeznaczonej na potrzeby inwestycyjne, a zatem i przyszłe przychody z tytułu tej inwestycji są podatkowym kosztem uzyskania przychodów, gdyż nie znajduje się w wykazie wydatków nie uznawanych za koszty, o którym mowa w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego przez pełnomocnika podatnika stanowiska wynika także, że kosztami uzyskania ww. przychodu będą koszty zakupu gruntu zwiększone o utraconą gotówkę przeznaczoną na pierwszą wpłatę dla właściciela ziemi, wydatki na materiały budowlane oraz wynagrodzenia pracowników budowlanych. W związku z powyższym podatnik stwierdza, że stratę należy przyporządkować do 2005 r., tj. do roku w którym "pojawił się" przychód z działalności gospodarczej (w 2004 r. działalność gospodarcza była prowadzona tylko jeden miesiąc tj. w grudniu i ww. roku nie osiągnięto z tej działalności przychodu).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/102/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Jak opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku i w części w drodze zniesienia wspólwłasności?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-2/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania dochodow z pracy w Wielkiej Brtytanii oraz możliwości odliczenia od podatku dochodowego za 2004 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w Wielkiej Brytanii

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-5/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-7/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 413/93/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych środki pieniężne z tytułu kary umownej naliczonej w związku z niedotrzymaniem przez wykonawce terminu realizacji zlecenia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/415-4/05/Z wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  Kto i w oparciu o jakie przepisy jest zobowiązany do składania deklaracji PIT-5 w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.2-4117/I/55/0610/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż nieruchoności nabytej w drodze spadku, dla której nastepnie dokonano działu spadku i zniesienia współwłasności i współużytkowania wieczystego gruntu jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-4/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej straty w środkach obrotowych poniesionej w wyniku kradzieży środków pieniężnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/55/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy w ramach tzw."dużej ulgi budowlanej" Podatnik może odliczyć wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego jako wydatki poniesione na budowę domu ( kontynuacja od 1994r.).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4117/1/11/94/05/EP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Z opisanego przez podatnika we wniosku z dnia 17 stycznia 2005 r. stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w spółce jawnej w zakresie zakupu i sprzedaży walut obcych - kantor wymiany walut. W ramach tej działalności waluty obce codziennie transportowane są do banku gdzie są sprzedawane, a gotówka w walucie polskiej trafia z powrotem do kasy kantoru. W wyniku zdarzenia jakim był napad rabunkowy na pracownika spółki przewożącego gotówkę w walucie polskiej w wysokości 598.480 zł z banku do kantoru (zdarzenie miało miejsce w dniu 3 grudnia 2004 r.) wspólnicy spółki ponieśli stratę w walucie polskiej w ww. wysokości, a okoliczność tę potwierdzają stosowne protokoły policyjne, sprawcy nie zostali wykryci, skradziona gotówka nie została odzyskana, środki obrotowe znajdujące się w kantorze nie były ubezpieczone. W piśmie tym podatnik wyraził stanowisko, że tego rodzaju straty w środkach obrotowych wynikłe w związku ze zdarzeniami, na które podatnik nie ma wpływu (pomimo, że kantor posiada wszelkie zabezpieczenia np. alarm, szyby kuloodporne, monitorning itp.) są kosztami uzyskania przychodów, co wynika z art. 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). Podatnik twierdzi też, że wydatki poniesione na zakup walut są kosztami ponoszonymi po to aby je następnie sprzedać, a więc uzyskać przychód zatem utrata tych środków ma istotny związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i jej wynikami również podatkowymi. Z uwagi na fakt nie wymienienia tychże strat w art. 23 ustawy jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów - w ocenie podatnika - strata ta jest kosztem uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/69/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Od 2000 roku podatniczka dokonywała wpłat na poczet wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, lecz w 2004 roku mieszkanie nie zostało jeszcze formalnie przekazane przez spółdzielnię do jej dyspozycji. Poniosła także część wydatków na zakup materiałów i opłacenie kosztów wykonania robót budowlanych i elektrycznych dodatkowych, bezpośrednio na rzecz ich wykonawcy. Czy w tej sytuacji przysługuje prawo dokonania w ramach ulgi budowlanej odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na wykonanie ww. robót?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-1/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Dotyczy odliczeń z tyt. oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-3/4117/IN-6/USŁ-P/2006/KA wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-8/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

10| 11| 12| 13| 14|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY